LXIX

Studia pedagogiczne 2016 LXIX – pobierz

Maria Mendel, Miasto pedagogiczne. Słowo od redaktorki

Miasto: miejsce, pamięć, tożsamość

Jacqueline Puchert, Aleksandra Kurowska-Susdorf, Podmiotowe bycie w mieście.
Perspektywa niemieckiej pedagogiki miejsca/przestrzeni
Juliet D. Golden, Hana Červinková, Laboratoria Miejskie Europy Środkowej.
Miasta, pamięć i krytyczne tożsamości obywatelskie w edukacji międzynarodowej
Kinga Majchrzak, Przywracanie pamięci miastu jako międzypokoleniowe uczenie się (z) miejsca
Katarzyna Stankiewicz, Tożsamościowe aspekty integracji społeczności miejskiej. Ekspatrianci: między Wilnem a Gdańskiem
Dorota Rancew-Sikora, Lesław Michałowski, Bogna Dowgiałło, Budowanie na granicach: Kultura nowych peryferii miejskich, jej potencjały i problemy
Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Motyw miasta w tekstach kultury popularnej

Miasto: polityka i edukacja

Małgorzata Jacyno, „Zwrot środowiskowy”, czyli jak władza czyta programy ruchów miejskich
Krzysztof Świrek, Miejskie ćwiczenia z demokracji
Jan Śpiewak, Ruchy miejskie uczą biznes nowoczesności
Monika Popow, Organizacje pozarządowe, miasta i zmiana społeczna
Hanna Grzeszczuk-Brendel, Rewitalizacja jako proces edukacji społecznej
Agnieszka Wołodźko, Lokując sztukę w mieście – transformacje idei
Anna Bilon, Tomasz Borkowski, Ewa Kurantowicz, Muzeum w mieście. Oswajanie odmiennych trajektorii uczenia się
Kamila Kamińska, Artefakty i symbole w przestrzeni miejskiej jako problem badawczy, zadanie edukacyjne i pretekst do animacji kultury
Melissa Lovitz, Problematizing urban parents’ school engagement: exploring parent engagement through the lenses of liberalism and post-colonial theory
Dorota Jaworska, Khedi Alieva, Edukacja dzieci imigrantów w Gdańsku – od interwencji do miejskiej polityki społecznej
Aneks. Model integracji imigrantów