LXVII

Do pobrania – Studia Pedagogiczne rocznik LXVII

Społeczne oczekiwania wobec Szkoły – Szkoła wobec oczekiwań Społecznych
Redakcja naukowa: Zenon Gajdzica

SPIS TREŚCI
Wstęp
Zenon Gajdzica: Wstęp

I. Szkoła w tyglu oczekiwań społecznych

Andrzej Kasperek: Czekając na Godota w burzliwych czasach – socjologiczny szkic o społecznej potędze oczekiwań wobec szkoły i nie tylko.
Alina Szczurek-Boruta: Trwałość i zmiana. Edukacja w środowisku lokalnym – w kręgu potrzeb i oczekiwań.
Przemysław Paweł Grzybowski: Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z ameryki łacińskiej.
Grzegorz Błahut: Szkoła jako „miejsce” w przestrzeni społeczności lokalnej a wzajemne oczekiwania – perspektywa antropologiczna.

II. Szkoła jako przestrzeń kreowania i kreująca oczekiwania

Bogusław Śliwerski: Rodzice a demokratyzacja zarządzania szkołą.
Anna Gajdzica: W oczekiwaniu na nieoczekiwane – nauczyciele o politykach i polityce oświatowej.
Agnieszka Cybal-Michalska: Szkoła jako kreator proaktywności podmiotu w świecie wielości możliwości.
Roman Leppert: Trzy szkolne światy – trzy rodzaje tożsamości. Jak spełniają się uczniowskie oczekiwania wobec szkoły,
świata i samych siebie ?

Ilona Fajfer-Kruczek: Sojusz instytucjonalny jako rozwiązanie konfliktu oczekiwań społecznych wobec szkoły w sytuacji zjawiska
niedostosowania społecznego uczniów.

III. Oczekiwane w szkole

Ewa Ogrodzka-Mazur: Szkoła z polskim językiem nauczania z perspektywy oczekiwań edukacyjnych uczniów żyjących w zróżnicowanej kulturowo europie.
Magdalena Bełza: Uczeń z niepełnosprawnością w tyglu oczekiwań szkoły. kilka uwag na marginesie teorii wymiany.
Inetta Nowosad: W pętli samospełniającej się przepowiedni.O oczekiwaniach nauczycieli w kontaktach z rodzicami.
Dorota Prysak: Oczekiwania nauczycieli jako czynnik kreujący zredukowaną rzeczywistość szkolną ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej.
Zenon Gajdzica: Kogo najchętniej zatrudnię – czyli o oczekiwaniach dyrektorów szkół specjalnych i integracyjnych wobec absolwentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej.