Publikacja artykułów

ZASADY DLA AUTORÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH  TEKST DO „STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH” – ROCZNIK

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie
znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu
konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między
recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz
recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w
roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów
współpracujących.