Czasopismo

„STUDIA PEDAGOGICZNE” to rocznik naukowy o zasięgu ogólnopolskim wydawany przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo -obecne na rynku wydawniczym od 1954 roku- zyskało wysoką rangę i stało się znaczącym forum wymiany myśli naukowej w zakresie pedagogiki i szeroko rozumianej oświaty i wychowania. Na jego łamach publikowali swe prace najwybitniejsi  przedstawiciele polskiej nauki i znakomici  znawcy poruszanych problemów. Ich rozprawy, podejmując istotne i aktualne tematy, żywo reagowały na to, co się działo w  światowej i rodzimej  nauce. Kolejne wolumeny rocznika obrazują rozwój dziedziny i  zmiany zachodzące w myśleniu pedagogicznym  na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zgodnie z formułą wydawnictwa poszczególne tomy  zawierają opracowania monograficzne kluczowych problemów pedagogicznych. Wieloaspektowe i głębokie potraktowanie  podejmowanych zagadnień dostarcza rozległą wiedzę /teoretyczną i empiryczną/ z zakresu prezentowanej tematyki. Zamieszczane publikacje mają formę rozpraw teoretycznych,  doniesień z badań, dyskusji i polemik.

Szerokie spektrum problemów, wokół których koncentrują się tematy kolejnych tomów pisma umożliwia poznanie  dorobku poszczególnych dyscyplin pedagogicznych  i  daje rozeznanie, tego, co się dzieje na polu prac badawczych. Publikowane w czasopiśmie teksty:

  • dotyczą aktualnych problemów z obszaru wszystkich dziedzin  pedagogiki,
  • umożliwiają interdyscyplinarny ogląd szeroko rozumianych kwestii pedagogicznych,
  • włączają się w ogólnopolską i europejską dyskusję dotyczącą przemian oświatowych,
  • sytuują rozważania teoretyczne w szerokich kontekstach współczesnych tendencji kulturowych,
  • udostępniają wiedzę metodologiczną  poszczególnych dyscyplin pedagogicznych.

Wysoki poziom  merytoryczny publikowanych artykułów, bogactwo poruszanej tematyki, otwarcie na publikacje autorów krajowych i zagranicznych powoduje, iż czasopismo odgrywa znaczącą rolę w wymianie myśli i wzbogacaniu refleksji pedagogicznej.

 

„STUDIA PEDAGOGICZNE” (Pedagogic Studies) is a science nationwide annual, which is published by the Committee of Pedagogic Sciences of the Polish Academy of Sciences. The magazine has been present on the publishing market since 1954 and has gained a high rank becoming a meaningful forum of exchange of ideas in the sphere of pedagogy as well as widely implied education. Its columns presented papers of the most prominent  representatives of Polish science and outstanding experts in the raised subjects. Their dissertations have touched upon important and topical issues and thus vividly reacted to the course of science in Poland and abroad. Successive volumes of the annual depict the development of the discipline and the changes in the pedagogic thinking over the last decades.

According to the publishing house formula, particular volumes include monographic studies of the key pedagogic problems. Many-sided and deep treatment of the described issues  provides a wide theoretical and empirical knowledge of the presented subject. Papers are published in the form of theoretical dissertations, research reports and polemics.

A wide range of subjects discussed in the successive volumes of the annual enable learning about the output of particular pedagogic disciplines as well as the course of research. Published articles:

  • concern current problems of all the fields of pedagogy,
  • enable interdisciplinary spectrum of widely implied pedagogic issues,
  • join the nationwide and European discussion regarding education changes,
  • place theoretical consideration in wide contexts of modern cultural tendencies,
  • popularize methodological knowledge of particular pedagogic disciplines.

High standards of content-related articles, big variety of subjects as well as openness towards local and foreign authors make the annual play a significant role in the exchange of ideas and enriching pedagogic cogitation.